Idékatalog til kompetenceudvikling

Kompetencer kan udvikles ad mange veje og på mange måder. Her opstilles et katalog til inspiration for såvel medarbejder som nærmeste leder.

Kompetenceudvikling gennem jobindhold

Tilpasning og ændring af jobindholdet kan give kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, fx gennem:

 • Variation i jobbet, f.eks. ved gennem arbejdsdagen at skifte mellem de forskellige opgaver, stillingen indeholder
 • Ændring i opgavesammensætningen, f.eks. ved at give opgaver der som udgangspunkt hører til en anden faggruppe
 • Bringe flere af medarbejderens – evt. tidligere erhvervede - kvalifikationer i brug, f.eks. ved at en medarbejder løser en anden type opgaver
 • Systematisk tilbagemelding, f.eks. ved at der etableres et forum hvor medarbejdere giver hinanden feedback på hinandens måde at løse opgaverne på.
 • Ansvar, f.eks. ved et udvidet ansvar for egne eller nye opgaver
 • Jobbytte. To medarbejdere inden for samme område bytter job i en periode, fx mellem et land- og et bysogn.

 

Kompetenceudvikling ved at dele erfaringer og viden

 • Sidemandsoplæring
 • Mentorordning
 • Netværk
 • Videndeling gennem systemer etableret til det
 • Kollegial supervision
 • Intern undervisning

 

Kompetenceudvikling gennem samarbejde

 • Organisering af arbejdet i projekter, fx hvis der internt i menighedsrådet planlægges et projekt, hvor flere medarbejdergrupper skal deltage, eller hvis flere menighedsråd planlægger fællesarrangementer og der er brug for fælles planlægning og praktisk udførelse af projektet.
 • Jobsparring. Ved at to medarbejdere med beslægtede jobs følger hinandens arbejdsdag i en periode.
 • Organisationsændring, fx ved at flere menighedsråd indgår et samarbejde om fælles løsning af opgaver.
 • Indføre teambaseret arbejde. Kan etableres ved at aftale at en gruppe af medarbejdere udfører opgaver i et fællesskab, det kan fx være planlægning af fælles gudstjenester på tværs af sognegrænser.
 • Indføre selvstyrende grupper

 

Kompetenceudvikling gennem uddannelse

 • Der stilles på flere områder krav om obligatorisk efteruddannelse. Læs om obligatorisk uddannelse og se Folkekirkens Uddannelseskatalog under "Folkekirkens personale"og  "Kurser og Uddannelse".
 • Formel efter- og videreuddannelse kan også være vigtig i opgaveløsning og sikre medarbejderens faglige og personlige udvikling til at løse opgaverne. Giver nuværende arbejdsopgaver eller aftalte fremtidige arbejdsopgaver behov for uddannelse, så læs om uddannelse og se Folkekirkens Uddannelseskatalog under "Folkekirkens personale" eller under  "Kurser og Uddannelse".
 • Er der efteruddannelsestilbud, som er relevante for medarbejderen i forhold til personlig udvikling. Se f.eks. Folkekirkens Uddannelseskatalog under "Folkekirkens personale"  og under menupunktet "Kurser og Uddannelse".