Deltagerkredsen

MUS skal holdes med alle medarbejdere, der er omfattet af cirkulære om medarbejderudviklingssamtalen, og nærmeste leder. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at holde MUS med medarbejdere, der ikke er omfattet af cirkulæret.

Der kan være undtagelser fra hovedreglen om, hvem der deltager i samtalen.

Er der nære sociale relationer eller andre særlige forhold mellem medarbejderen og nærmeste leder, kan det i ganske særlige tilfælde betyde, at en anden bør føre samtalen, f.eks. hvor graverens ægtefælle er ansat som gravermedhjælper, bør kontaktpersonen også føre MUS med gravermedhjælperen.

Er det af praktiske årsager hensigtsmæssigt, at der er flere arbejdsgiverrepræsentanter til stede, kan det lade sig gøre, når det er relevant for den pågældende medarbejder, og menighedsrådet og medarbejderen er enige om det, f.eks. hvis en graver er ansat af to menighedsråd, og graveren ønsker at føre samtalen med begge kontaktpersoner samtidig, eller hvis det aftales med medarbejderen, at en ny kontaktperson bistås af den forrige og erfarne kontaktperson under samtalen som et led i sin oplæring.

Hvad enten MUS føres med kontaktpersonen eller med en medarbejder med en ledelsesfunktion, vil ønsker og aftaler om f.eks. kurser eller nye opgaver til en medarbejder ofte være afhængige af, at menighedsrådet giver sit samtykke. Kontaktpersonen eller en medarbejder med ledelsesfunktion har normalt ikke selv kompetence til at træffe beslutninger med økonomiske konsekvenser.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at menighedsrådet på forhånd har givet lederne klare retningslinier for, hvad der kan godkendes i forbindelse med samtalen, og hvad der skal endelig godkendes på et menighedsrådsmøde.

De steder, hvor der er ansat en administrationschef eller lignende, kan der dog være tale om, at den pågældende har mere vidtgående beføjelser til selvstændigt at disponere i sådanne forhold. Det samme kan være tilfældet med kirkegårdsledere på større kirkegårde.