Sognemedhjælper

Titlen sognemedhjælper er forholdsvis ny, men de funktioner som sognemedhjælperne varetager i form af undervisning og diakoni har været varetaget siden dannelsen af de første, kristne menigheder.

Sognemedhjælpere skal have et vist kompetenceniveau inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed. Det kan også være nødvendigt med mere specifikke kompetencer i forhold til en konkret stilling, f.eks. en kreativ komponent fra en musikalsk uddannelse, drama- eller kunstuddannelse eller andet. Sognemedhjælperen har ofte en pædagogisk baggrund.

Sognemedhjælperstillinger varierer meget i opgaveindhold, men der er nogle hovedområder, som sognemedhjælperne beskæftiger sig med:

For det første har mange sognemedhjælpere undervisning som opgave. Det vedrører ofte undervisning af minikonfirmander, men sognemedhjælperne inddrages også til undervisning af konfirmander, voksne og af elever med specielle behov.

For det andet ønsker mange sogne at tilbyde aktiviteter til børn og unge, f.eks. ungdomsgudstjenester, arrangeret i samarbejde med præsten, café og legestue.

For det tredje varetager sognemedhjælperen diakonale opgaver, hvilket vil sige kirkens sociale arbejde, som kan variere fra sogn til sogn og fra tid til anden. I et sogn kan en besøgstjeneste være det oplagte - et andet sted en sorggruppe for børn. Caféarbejde og samarbejde med sognets institutioner er andre aktuelle eksempler.

En fjerde kerneopgave for sognemedhjælperne er det tværkulturelle arbejde blandt flygtninge/indvandrere.

Endelig er koordinering af frivilligt arbejde den femte centrale opgave. Sognemedhjælperens opgave er at finde, fastholde, uddanne og pleje de frivillige. Frivilligt arbejde er et nødvendigt og attraktivt supplement til understøttelse af det kirkelige liv og et højt aktivitetsniveau fordrer mange frivillige med forskellige kompetencer.

Sognemedhjælpere kan også have opgaver med formidling af det kirkelige liv gennem hjemmeside, kirkeblad, nyhedsmails og PR generelt.

Arbejdet som sognemedhjælper er tilrettelagt meget selvstændigt. De nærmeste samarbejdspartnere er sognets præster, og der vil i mere eller mindre grad også være et samarbejde med kirkens øvrige funktionærer.