Øvrige cirkulærer

Løn og ansættelsesforhold  

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere (03-11-2015)

Cirkulære om obligatorisk indberetning af løn og sygdomsfravær i FLØS (12-01-2012)

Cirkulære om ansættelse af kirkeværger (19-02-2007)

Cirkulære om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer (28-10-2014)

Cirkulære om tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer (29-11-2022)

Cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm. (28-10-2014)

Cirkulære om fælles konsulenter ansat af flere menighedsråd i fællesskab (12-01-2012) 

Cirkulærskrivelse om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. (17-02-2010) 

 

Opsigelsesforhold

Cirkulære om opsigelsesvarsler m.m. for kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der er ansat på tjenestemandslignede vilkår (28-12-1979). Ændret ved aftale af 13. november 2009 vedr. ophævelse af den pligtige afgangsalder for tjenstemandslignde ansatte i folkekirken.


Opslag af stillinger, besættelse og ansættelse 

Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præste- og provstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis (21-11-2013)

Cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken (28-10-2014)

 

Arbejdsmiljø 

Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster (25-04-2012)

 

Beklædning 

Cirkulære om mørkt tøj til kordegne (08-06-2011)

Cirkulære om arbejdstøj for kirketjenere (15-12-2016) 

Cirkulære om tjenestedragt for folkekirkens præster (06-05-2011)

Cirkulære om arbejdstøj til tjenestemands- og overenskomstansatte gravere, kirkegårdsassistenter og visse kirkegårdsledere   (15-12-2016)

 

Medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceudvikling  

Cirkulære om medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceudvikling for kirke-og kirkegårdsfunktionærer (30-09-2010) 

 

Uddannelseskrav og kompetencekrav

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer (15-11-19)

Cirkulære om tilsyn med sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere (15-11-19)

 

Tjenestebolig og Kontorholdsgodtgørelse

Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster (25-06-2012)

Cirkulære om kontorholdsgodtgørelse til døvepræster (02-07-2007)