Obligatoriske uddannelseskrav og tilsyn

Nyt uddannelsescirkulære og nyt tilsynscirkulære kan nu findes på retsinformation

Nyt cirkulæreom obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer (tryk her) og nyt cirkulære om tilsyn med sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere kan nu findes på retsinformation (tryk her). Cirkulærerne træder i kraft fredag, den 15. november 2019.

Uddannelsescirkulæret indfører blandt andet obligatorisk uddannelse for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, hvilket til gengæld medfører, at kravet om ækvivalering ophæves. Der indføres et generelt krav om bestået eksamen på AMU-uddannelserne, og det fastslås, at der ikke kan opnås adgang til personregistreringssystemet, før man har bestået eksamen i faget.

Det er væsentligt, at menighedsrådene, som arbejdergivere, er bevidste om, at de obligatoriske uddannelser giver et godt basisgrundlag, men ikke er ensbetydende med, at den ansatte er klædt tilstrækkeligt på til at varetage alle opgaver, som menighedsrådet måtte ønske i den konkrete stilling. Der vil derfor ofte være behov for supplerende eksisterende kompetencer eller målrettet kompetenceudvikling, dette være sig i form af sidemandsoplæring, kurser eller anden på vis.

Opmærksomhed henledes desuden på tilsynscirkulæret, der fastslår, at retten til at lede og fordele arbejdet for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere ligger hos menighedsrådet, men ligeledes fastslår, at opgaver med undervisningsmæssigt og forkyndelsesmæssigt indhold er underlagt tilsyn fra en af biskoppen udpeget præst. Det betyder, at såfremt tilsynspræsten gør opmærksom på, at den pågældende sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ikke har kompetencerne til at varetage en eller flere konkrete opgaver/opgavetyper, skal menighedsrådet enten fritage den pågældende fra disser opgaver eller sikre, at den pågældende opnår de krævede kompetencer, før opgaverne kan varetages.