Kirkeministeriets Spørgsmål og Svar (Q&A) opdateres løbende (senest opdateret den 1. april 2020)

Opdateret den 1. april med præcisering af ansatte med udendørs opgaver.Opdateret den 30. marts med nyt link til forlængelse af sundheds- og ældreministerens bekendtgørelse af 17. marts 2020 flere steder. Opdateret den 27. marts 2020 med ny Q13 om ferie, afspadsering og anden frihed.

 

Q1 Hvorfor er det nødvendigt med så omfattende tiltag i folkekirken?

A1 Myndighederne har intensivitet indsatsen for at afbøde og forsinke smitten i Danmark.

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indførte regeringen et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. med undtagelse af politiske møder og begravelser og bisættelser.

Alle offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner skal desuden holde deres lokaler lukkede for offentligheden. Folkekirken skal således fortsat holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Dåb og vielser kan undtagelsesvist gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Begravelser og bisættelser kan også gennemføres i folkekirken. Her gælder deltagergrænsen på 10 personer ikke, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Præst, menighedsråd og medvirkende personale skal desuden tage yderligere forholdsregler, når og hvis der gennemføres begravelser, dåb og vielser i den kommende tid (se Q2 og Q3).

Se også pressemeddelelse af 18. marts 2020 på Kirkeministeriets hjemmeside.

Læs mere om, hvilke opgaver, der kan udføres i folkekirken herunder.

 

Q2 Hvorfor er der forskel på de krav, som folkekirken skal leve op til, og de krav, som gælder for andre trossamfund og foreninger mv.?

A2 Folketinget vedtog enstemmigt den 12. marts 2020 en ændring til den eksisterende epidemilov. Epidemiloven bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at træffe en række foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Med hjemmel i den ændrede epidemilov og efter forhandling med justitsministeren og erhvervsministeren udstedte sundheds- og ældreministeren den 17. marts 2020 en bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) - med forlængelse af 27. marts 2020. Denne bekendtgørelse sætter blandt andet rammerne for aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.

Andre trossamfund er omfattet af bekendtgørelsens § 1, som med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indfører et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Ifølge § 3, stk. 2, er begravelser og bisættelser i andre trossamfund dog undtaget fra deltagergrænsen på 10 personer.

For folkekirken er der fastsat yderligere bestemmelser i bekendtgørelsens § 5, som omfatter offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner.

Folkekirken skal i henhold til § 5, stk. 1, på lige fod med andre offentlige institutioner, holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det betyder, at der i folkekirken for eksempel ikke kan afholdes andagter eller lystænding, selv hvis antallet af deltagere holdes under 10 personer. Det bemærkes, at biskopperne allerede den 12. marts 2020 meddelte, at alle gudstjenester i folkekirken aflyses, og at biskopperne den 16. marts 2020 præciserede, at kirkerne skulle holdes helt lukket, også for bøn eller lignende.

I henhold til § 5, stk. 2, er kirkelige handlinger i folkekirken undtaget fra bestemmelsen om, at folkekirkens lokaler skal holdes lukkede for offentligheden. Dåb og vielser skal dog overholde deltagergrænsen på 10 personer. Og begravelser og bisættelser skal overholde de krav, som bekendtgørelsen opstiller til alle erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Disse krav fremgår af bekendtgørelsens § 7 og gælder både ved dåb, vielser og begravelser.

Det betyder, at der ved begravelser og bisættelser i folkekirken maksimalt må tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Hertil kommer en række yderligere krav (se Q3). 

Q3 Hvilke kirkelige handlinger kan gennemføres?

A3 Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Alle folkekirkens gudstjenester er derfor aflyst, og der kan indtil videre ikke holdes bøn eller lignende i kirkerne.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage, og sundhedsmyndighedernes forskrifter skal iagttages. Kirkeministeriet opfordrer til, at dåbsforældre og brudepar udskyder handlingen.

Der gælder en undtagelse for begravelser og bisættelser, som ikke skal overholde deltagergrænsen på 10 personer. Ved begravelser og bisættelser i folkekirken må der dog maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib, og der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand.

Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm, og at der aktivt for den enkelte kirke skal foretages en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv.

Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Tiltagene håndhæves af politiet og gælder foreløbigt frem til og med den 13. april 2020.

De nærmere krav fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 med forlængelse af 27. marts 2020, samt af biskoppernes senest opdaterede vejledning af 18. marts 2020.

Q4 Skal menighedsrådet stille kirkebetjening til rådighed for de kirkelige handlinger, som fortsat afvikles?

A4 Ja. Folkekirken skal som absolut hovedregel på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Men der vil være behov for kirkebetjening til de kirkelige handlinger, som gennemføres i folkekirken under særlige, restriktive forhold (se Q2).

Det er som hidtil præsten, der afgør, om og hvordan en kirkelig handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold (se Q2). Præst og menighedsråd har ansvaret for at sikre nøje overholdelse af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 med forlængelse af 27. marts 2020, samt af biskoppernes senest opdaterede vejledning af 18. marts 2020.

Menighedsrådet skal som hidtil stille den nødvendige kirkebetjening til rådighed, jf. ansættelsesloven og brugs- og bestyrelsesloven, men med et minimum af personale, dvs. præst, organist og kirketjener, og sådan at antallet af kirkesangere minimeres eller udelades. Der opfordres til, at menighedsrådet i dialog med præsten vurderer, hvor stor en del af den sædvanlige kirkebetjening, som er strengt nødvendig. Præsten og kirkebetjeningen tæller med i deltagerbegrænsningen på 10 samt i det arealbegrænsede antal deltagere.

Der gælder som udgangspunkt ikke særlige restriktioner vedrørende kirkesangere. Som med det øvrige personale, skal det nøje overvejes om, og i hvilket begrænset omfang kirkesangernes deltagelse i en kirkelige handling er strengt nødvendig. Hvis det vurderes at være nødvendigt, skal sundhedsmyndighedernes anvisninger overholdes.

Generelt kan det anbefales, at der i forbindelse med sang, sangere og fællessang holdes en længere afstand til andre end ellers (mere end 2 meter), og at fællessang i små rum undlades.

I tilfælde, hvor kirkens sædvanlige personale har symptomer på corona, er sygemeldt eller tilhører en risikogruppe (se Q9, Q10, Q11 og Q12), opfordres menighedsrådene til, gennem lokale samarbejder og gensidig bistand, at finde fleksible løsninger.

 

Q5 Kan folkekirkens arbejdsgivere bede ansatte om at udføre alle deres sædvanlige opgaver i den nuværende situation?

A5 Alle offentlige arbejdsgivere skal sende flest muligt medarbejdere hjem fra fredag den 13. marts 2020 og indtil videre til og med den 13. april 2020. De hjemsendte skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Men alle hjemsendte vil få løn i den offentlig sektor, også hvis de ikke kan udføre deres sædvanlige opgaver hjemmefra.

Folkekirkens arbejdsgivere kan ligesom andre offentlige arbejdsgivere bede de ansatte møde på den sædvanlige arbejdsplads og udføre opgaver, som ikke kan udføres hjemmefra, og som vurderes strengt nødvendige. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om du skal møde på arbejde eller arbejde hjemme.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for ”grønne” ansatte og ansatte med udendørs opgaver, bl.a. på kirkegårdene. Læs mere om disse regler i det svar, som særligt behandler disse ansatte.

Det fremgår af sundheds- og ældreministerens bekendtgørelse, at dåb og vielser undtagelsesvist kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Begravelser og bisættelser kan også gennemføres i folkekirken. Her gælder deltagergrænsen på 10 personer ikke, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Præst, menighedsråd og medvirkende personale skal desuden tage yderligere forholdsregler, når og hvis der gennemføres begravelser, dåb og vielser i den kommende tid (se Q2 og Q3).

Det betyder, at et minimum af personale kan blive bedt om at bistå ved de kirkelige handlinger som begravelser, dåb og vielser, der ikke kan udskydes og derfor gennemføres under de aktuelle restriktive forhold.

Folkekirkens ansatte kan også blive bedt om at bistå ved strengt nødvendige administrative opgaver, f.eks. i forbindelse med dødsanmeldelse, dåb, vielser, udbetaling af løn eller betaling af forfaldne fakturaer samt oprydning og fornøden rengøring efter de gennemførte kirkelige handlinger.

Helt undtagelsesvist kan folkekirkens ansatte som følge af udefra kommende hændelser, f.eks. ekstremt vejr, brand eller anden ulykke blive bedt om – som en enkeltstående handling - at føre tilsyn med kirkens bygninger, såfremt denne opgave ikke kan varetages af kirkeværgen. Folkekirkens ansatte kan således ikke pålægges at udføre andre af deres almindelige opgaver.  Som følge heraf kan folkekirkens ansatte ikke sættes til at udføre almindelige rengørings-, vedligeholdelses-, tilsyns- eller administrationsopgaver, som ikke kan udføres hjemmefra.

Q6 Kan de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, og som ikke har kontakt med andre ansatte, forsat møde på arbejde?

A6. Regeringen ændrede den 23. marts 2020 retningslinjerne for offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt. Denne gruppe af ansatte kan derfor fra dette tidspunkt arbejde som normalt, under overholdelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger, med blandt andet afstand, se mere på coronasmitte.dk og på dette link https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark.

Det betyder, at bl.a. ansatte på folkekirkens kirkegårde eller andre med udendørs opgaver kan udføre de af deres sædvanlige opgaver, som kan udføres udendørs under forudsætning af, at udførelsen af opgaverne kan ske på en sådan måde, at de ansatte ikke har nævneværdig kontakt med andre mennesker og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

Q7 Kan folkekirkens ansatte blive bedt om at varetage opgaver, de ikke er ansat til?

A7 Folkekirkens ansatte skal som udgangspunkt lave det, som de er ansat til. Denne særlige situation kan dog kræve, at man kan blive bedt om at løse andre opgaver, under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Q8 Kan du trygt gå på arbejde, hvis din arbejdsgiver beder dig om det f.eks. i forbindelse med en kirkelig handling?

A8 Det er ikke i sig selv farligt at deltage i eller bistå ved en kirkelig handling. Men der er en smitterisiko, når man er mange samlet, og derfor skal det ske under andre former end normalt.

Både du og din arbejdsgiver skal følge regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå hurtig smittespredning, som kan sætte sundhedsvæsenet under pres.

Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

Hold afstand: Det gælder om at begrænse, hvor mange der risikerer at blive smittet på én gang, og derfor hvor mange der er samlet på ét sted. Det gøres ved, i videst muligt omfang, at reducere samvær, og ved at de fleste bliver hjemme.

Q9 Kan folkekirkens arbejdsgivere indkalde en ansat, der ikke føler sig rask, og mener at have symptomer på coronavirus, men ikke er diagnosticeret?

A9 Nej, hvis du har symptomer på corona med hoste, let feber eller forkølelse, skal du sygemelde dig og blive hjemme, indtil du er rask. Du skal følge den retningslinje for sygemelding, som din arbejdsgiver har givet. Se mere om symptomer på www.coronasmitte.dk.

Q10 Kan du blive kaldt på arbejde, hvis du tilhører en særlig risikogruppe i forhold til coronasmitte?

A10 Nej. Du skal orientere din arbejdsgiver om, at du tilhører en særlig risikogruppe og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og overveje, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet.

Q11 Kan du blive kaldt på arbejde, hvis du deler husstand med én, der udviser symptomer på corona eller er i særlig risikogruppe?

A11 Deler du husstand med en, der udviser symptomer på corona, er du omfattet af de samme forholdsregler som den, der udviser symptomer. Det betyder, at du skal orientere din arbejdsgiver, blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger (se www.coronasmitte.dk.) med henblik på at undgå hurtig smittespredning, som kan sætte sundhedsvæsenet under pres.

Deler du husstand med en, der er i en særlig risikogruppe, anbefales det, at du tager kontakt til din arbejdsgiver. Et af sundhedsmyndighedernes tiltag er beskyttelse af ældre og sårbare grupper. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det derfor, at folkekirkens arbejdsgivere nøje overvejer sundhedsrisikoen og vurderer nødvendigheden af at indkalde en medarbejder, der deler husstand med personer i særlige risikogrupper.

Q12 Hvad skal du gøre, hvis du føler dig syg og/eller har mistanke om, at du er smittet med coronavirus/covid-19?

A12 Hvis du har lette symptomer, skal du ikke opsøge læge for at blive testet, men i stedet skal du blive derhjemme. Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til lægen/vagtlægen. Det er vigtigt, at du ikke bare møder op. Se mere på www.coronasmitte.dk.

Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver og følge den retningslinje for sygemelding, som din arbejdsgiver har givet.

Q13 I hvilket omfang kan arbejdsgiveren varsle de ansatte til at afvikle ferie, afspadsering eller anden frihed i forbindelse med corona/covid-19?

A13 Skatteministeriet og en række af de forhandlingsberettigede organisationer og centralorganisationer har indgået en aftale herom. Du kan læse aftalen her: https://www.medst.dk/media/4516/covid-19.pdf.

Efter aftalen om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19, kan ansatte blive pålagt at afvikle frihed med dags varsel. Det er arbejdsgiver, der beslutter, om den ansatte skal afvikle frihed. Arbejdsgiver beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken form for frihed, der i givet fald skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.

Medarbejder- og kompetencestyrelsen har på deres hjemmeside yderligere oplysninger om aftalen, herunder spørgsmål og svar på helt konkrete problemstillinger vedrørende fortolkning af aftalen. Du kan finde bl.a. spørgsmål og svar på dette link:

https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

Q14 Er ansatte i kirker/kapeller og på kirkegårde/krematorier udsat for øget smitterisiko ved håndtering af kister eller aske fra kremerede?

A14 Nej. Ifølge Sundhedsstyrelsen smitter virus fra person til person via dråber.

Virus kan ikke smitte gennem huden, fx på hænder, men smitter gennem slimhinder, typisk i næse, mund og øjne. Man skal således fortsat sørge for at efterleve de generelle retningslinjer om god håndhygiejne med hyppig håndvask/brug af håndsprit.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerheds hotline (70 20 02 66) kan COVID-19-virus overleve i ca. 48 timer på overflader.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (pr. 19. marts 2020) gælder der følgende retningslinjerne for håndtering af afdøde med mistænkt eller bekræftet COVID-19-smitte: ”Lig håndteres på linje med lig af afdøde, der har lidt af andre, ikke alment farlige smitsomme sygdomme. Der er ingen restriktioner vedrørende udførsel af lig fra Danmark, men den, der udfører et lig til udlandet, skal være opmærksom på, om det pågældende land har restriktioner mod indførsel af lig af afdøde med COVID-19.” 

Q15 Må du møde på arbejde som vanligt, hvis du gerne vil?

A15 Nej. Regeringen har besluttet, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal sendes hjem. Dette er for at forebygge smitterisikoen. Ansatte skal, om muligt, arbejde hjemmefra og må kun møde på arbejdspladsen, hvis dette sker i forbindelse med udførelse af opgaver, som er vurderet som strengt nødvendige. Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, sendes den ansatte hjem med løn. Regeringens beslutning betyder derfor også, at du ikke skal møde på arbejdspladsen, selv om du varetager en funktion, hvor du ikke mener, at du udsætter andre for smitterisiko. I den udstrækning en begravelse – eller dåb eller vielse, som det ikke er muligt at udskyde – gennemføres, skal man følge biskoppernes vejledning af 18. marts 2020 om tiltag for at forebygge og mindske smittespredning.

Q16 Hvordan aflønnes timelønnede ansatte i den periode, hvor de har tjenestefri med løn?

A16 Det er p.t uafklaret, hvordan timelønnede skal aflønnes i den periode, hvor de helt eller delvist ikke kan møde på arbejde eller arbejde hjemmefra. Dette spørgsmål søges afklaret snarest muligt.

Q17 Kan en arbejdsgiver vælge at udskyde ansættelse af sæsonansatte til den nuværende situation er overstået?

A17 Hvis arbejdsgiver allerede på nuværende tidspunkt har indgået en fast aftale om ansættelsestidspunkt for en sæsonansat, skal denne aftale overholdes, også selv om det betyder, at den ansatte skal begynde med at arbejde hjemme eller have tjenestefri med løn (og pligt til at være til rådighed for arbejdsgiver). Tilsvarende gælder ved almindelige nyansættelser, hvor det er aftalt, at den nyansatte skal begynde i den periode, hvor folkekirkens ansatte ikke skal møde som sædvanligt.

Q18 Skal møder i menighedsråd og provstiudvalg aflyses?

A18 Ja, kirker, sognegårde og lignende bygninger er lukket, indtil videre til og med den 13. april 2020.

Det betyder, at alle møder i menighedsråd og provstiudvalg skal aflyses, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald skal mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde.

Kirkeministeriet vil i løbet af få dage udstede et cirkulære, der udsætter de lovbestemte frister om menighedsrådenes og provstiudvalgenes godkendelse af årsregnskab 2019 og for provstiudvalgets udmelding af foreløbige budgetrammer for 2021. Der udstedes også et cirkulære, der udsætter fristen for den lokale beslutning om at ændre i menighedsrådsstrukturen, f.eks. ved at danne et fælles menighedsråd for flere sogne.

Personalemøder holdes på Skype eller telefon og kan kun holdes ved fremmøde, hvis det er strengt nødvendigt at hensyn til vigtig information og videndeling. Der må maksimalt være 10 deltager i et fysisk møde, og sundhedsmynighedernes anvisninger skal overholdes.  

Q19 Hvordan skal man som præst forholde sig til anmodninger om hjemmebesøg eller sjælesorgssamtaler?

A19 Der henvises til biskoppernes vejledende retningslinjer for sjælesorg og Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger for at minimere smitterisiko.

Vær opmærksom på, om retningslinjerne er ændret, siden du sidst så dem.

Q20 Er det it-mæssigt sikkert at holde møder via Skype?

A20 For at modvirke smittespredning kan man ved at afholde nødvendige møder som telefonmøder eller som Skypemøder undgå både rejseaktivitet og personlig kontakt og derved modvirke yderligere spredning af smitte.

Ja, det er også sikkert at holde møder via Skype i forhold til cybersikkerhed, og samtalen/mødet kan ikke aflyttes. Al kommunikation over Skype eller Teams kører 'https,' som betyder, at trafikken er krypteret. Hvis der under et Skype- eller Teams- møde samtidigt 'chattes', gemmes chatten i den mappe, som i Outlook hedder 'samtaleoversigt'. Denne mappe – som resten af indholdet i Outlook – er gemt i Office365, som fysisk befinder sig indenfor EU.

VPN – som anvendes på Kirkenet-pc'er i form af 'AnyConnect' – giver ikke yderligere sikkerhed i forhold til Skype- eller Teams-mødet.

VPN beskytter derimod pc'en og eksempelvis brugen af Personregistrering, F2 osv. Det er derfor vigtigt, at VPN (=AnyConnect) aktiveres, når man arbejder ved pc'en.

Q21 Kan der live streames fra en bisættelse eller anden kirkelig handling?

A21 Som det fremgår af biskoppernes vejledning af 18. marts 2020, er alle konfirmationer i folkekirken udsat til efter 1. juni 2020.

Der kan afholdes vielse, dåb og begravelse i folkekirken under iagttagelse af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Se Q1, Q2 og Q 3).

Sådanne enkeltstående kirkelige handlinger er i udgangspunktet private, og fotografering, videooptagelse eller streaming er ikke en del af den kirkelige handling.

Et menighedsråd bør derfor ikke være initiativtager til fotografering, videooptagelse eller streaming af kirkelige handlinger.

I det omfang de pårørende ved en bisættelse eller begravelse har et ønske om, at der fotograferes, videooptages eller streames fra den kirkelige handling, skal dette aftales med præsten, der har ansvaret for forløbet af den kirkelige handling. Fotografering eller videooptagelse i kirken ved sådanne lejligheder må kun finde sted med præstens samtykke, og præstens anvisninger skal i givet fald efterkommes.

Tilsvarende gælder ved vielse og dåb.

Når fotografering, videooptagelse eller streaming sker efter ønske fra de pårørende, brudeparret, og ved dåb forældremyndighedsindehaverne eller den, der skal døbes, er det de pågældendes ansvar at sørge for optagelsen og at sikre, at alle gældende regler om persondatabeskyttelse, herunder regler om behandling af personfølsomme oplysninger og eventuelt regler om ophavsret overholdes.