Opdateret den 20. august 2020 som konsekvens af ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.Opdateret den 4. august 2020 med nye Q&A9 og Q&A11. Opdateret den 8. juli 2020 som følge af ændrede regler om forsamlingers størrelse i Q&A1. Desuden tilrettet formulering i Q&A4, samt tilføjelse af nye Q&A25, Q&A26 og Q&A27. Opdateret den 10. juni 2020 med helt ny version som følge af som følge af ændringer om forsamlingers størrelse og heraf særlige konsekvenser for folkekirken og andre trossamfund. Opdateret den 28. maj 2020 med ajourførte links til Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse i Q&A1, Q&A2 og Q&A23, samt ajourført regelhenvisning i Q&A23. Opdateret den 20. maj 2020 med ny Q&As om opgørelse af og afvigelse af arealkrav samt kirkelige foreninger og missionsbevægelser. Opdateret den 19. maj 2020 med præcisering og link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet i Q&A13. Opdateret den 18. maj 2020 med helt ny version som følge af genåbning af folkekirken og andre trossamfund. Opdateret den 13. maj 2020 med præcisering af Q&A2. Opdateret den 5. maj 2020 med en ny Q&A om aflønning af timelønnede. Opdateret den 4. maj 2020, hvor Q&A18 er udgået. Opdateret den 29. april 2020 med en tilrettet Q&A om drive-in gudstjenester. Opdateret den 24. april 2020 med præcisering af A7, nye Q&A'er om hhv drive-in gudstjenester, afstand i forbindelse med sang, samt arbejdsmiljø, inkl. anbefalinger fra Arbejdstilsynet. Opdateret den 22. april 2020 med nye Q&As om afvikling af menighedsrådsmøder m.m. Opdateret den 21. april 2020 med links til ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet samt tilføjelse af anbefalinger fra Arbejdstilsynet vedr. "det grønne område". Opdateret den 7. april 2020 med forlængelse af hjemsendelsen af offentligt ansatte indtil 10. maj 2020.Opdateret den 5. april 2020 på grund af en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, nye regler om udskydelse af ferie samt frister for aflevering af regnskab og budget. Hidtidig Q&A 2 er udgået, ny Q&A13 tilføjet. En række konsekvensrettelser gennemført. Opdateret den 1. april med præcisering af ansatte med udendørs opgaver.Opdateret den 30. marts med nyt link til forlængelse af sundheds- og ældreministerens bekendtgørelse af 17. marts 2020 flere steder. Opdateret den 27. marts 2020 med ny Q13 om ferie, afspadsering og anden frihed.

Q1 Hvad omfatter genåbningen af folkekirken og andre trossamfund?

A1 Folkekirken og andre trossamfund kan igen holde kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler åbne for offentligheden.

Forsamlingsforbuddet på højst 100 personer (jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændringer) gælder ikke for folkekirken og andre trossamfund i lokaler, som de råder over, jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 2. Ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 200 personer[, jf. bekendtgørelsens § 1, nr. 2]. Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser gælder, uanset om deltagerne står op eller sidder ned. Forsamlingsforbuddet gælder derimod ikke ved andre udendørs arrangementer, begivenheder aktiviteter og lignende, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler, og som gennemføres af folkekirken og andre trossamfund. Ved indendørs arrangementer skal arealkravene overholdes (se Q2), og man bør både indendørs og udendørs være opmærksom på anbefalinger om, at der bør holdes 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke til daglig er i tæt kontakt, og 2 meter hvis der synges.

Der må dog i alle tilfælde maksimalt være 500 deltagere ved forsamlinger i folkekirken og andre trossamfund, jf. bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Det giver mulighed for:

 • Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion.
 • Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.
 • Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende religiøse handlinger.
 • Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler.
 • Udendørs religiøse ceremonier og menighedsaktiviteter, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Udendørs aktiviteter, hvor deltagerne ikke sidder ned, skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet på 100 personer. Ved udendørs begravelse og bisættelse eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder der fra den 19. august 2020 et forsamlingsforbud, der betyder, at der ikke må være flere end 200 personer på samme sted samtidig, uanset om deltagerne sidder ned, knæler, står eller går rundt.

Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter i lokaler, som de råder over, skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (Se nærmere herom i Q2.)

Herudover bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning samt en række særlige hensyn i forbindelse med rituelle ceremonier og øvrige menighedsaktiviteter følges med henblik på at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige. Regler og retningslinjer er sammenfattet i Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Det er et lokalt ansvar at sikre, at genåbningen i praksis sker efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation på institutionen, skal det ske med inddragelse af denne.

Q2 Hvilke regler og retningslinjer skal overholdes i forbindelse med aktiviteter i folkekirkens lokaler?

A2 Forsamlingsforbuddet gælder ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over.

Ved begravelse og bisættelse gælder forsamlingsforbuddet ikke indendørs. Ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 200 personer. Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser gælder, uanset om deltagerne står op eller sidder ned. (se nærmere Q3 vedrørende begravelser og bisættelser).

Forsamlingsforbuddet gælder ikke ved andre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler, og som gennemføres af folkekirken og andre trossamfund. Det giver fx mulighed for, at der kan holdes gudstjeneste eller vielse på kirkens græsplæne eller i præstegårdshaven, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Hvis deltagerne står op eller går rundt, gælder forsamlingsforbuddet ved disse udendørs arrangementer.

Der må dog i alle tilfælde maksimalt være 500 deltagere, jf. bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter i lokaler, som de råder over, skal dog fortsat overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 kvm gulvareal. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende eller deltager.  Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v., ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.

2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.

3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

5. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.

6. Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Desuden bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning iagttages:

 • Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder i mødet med personer med øget risiko. 
 • Adfærdsregulerende indretning og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum bør overvejes for at understøtte, at der holdes afstand f.eks. med ruminddeling og afstandstape.
 • Lokalerne indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand, f.eks. ved at reducere antallet af stole eller tilgængelige kirkebænke. Tilsvarende bør man være opmærksom på afstandskravene ved ankomst og afslutning. Ved større antal samtidige gæster m.v. bør der udpeges personer med ansvar for at sikre overholdelse af afstandskrav.
 • Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn. I mange situationer kan det være lettere at sikre afstandskrav ved siddende indretning. Ved regulering af stående, knælende og gående personer kan afstand markeres på væg, bord, gulv eller lignende. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.
 • Håndhygiejne anbefales f.eks. ved ankomst til og fra lokalerne, mellem forskellige opgaver og      aktiviteter, før spisning m.v. Der bør ikke være fælles håndklæder, sæbestykker m.v. på toiletter og lign.
 • Ved buffetservering, fællesspisning m.v. bør der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning kan findes her.

Arbejdstilsynet vejleder endvidere arbejdspladserne. Arbejdstilsynets informationsmateriale kan findes her.

Danske myndigheder har på www.coronasmitte.dk samlet information om coronasmitte/COVID-19.

Herudover bør en række særlige hensyn i forbindelse med rituelle ceremonier og øvrige menighedsaktiviteter følges med henblik på at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige. Regler og retningslinjer er sammenfattet i Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Q3 Hvilke særlige regler gælder ved begravelser og bisættelser?

A3 Der gælder forskellige regler afhængigt af, om begravelsen eller bisættelsen finder sted indendørs eller udendørs.

Ved udendørs begravelse og bisættelse og ved den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs (fx jordfæstelse på en kirkegård i forbindelse med en begravelse og urnenedsættelse), gælder et forsamlingsforbud, der betyder, at der ikke må være flere end 200 personer tilstede samtidig. Forbuddet gælder, uanset om deltagerne sidder, knæler, står op eller går rundt.

Ved indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs, gælder forsamlingsforbuddet ikke. Ved indendørs begravelser eller bisættelser, der foregår siddende i kirken eller i et trossamfunds lokale, skal kravet om, at der maksimalt må tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal i lokalet overholdes. Derudover skal kravene til indretning, information og mulighed for god hygiejne, som gælder for lokaler, hvor offentligheden har adgang, overholdes, jf. ovenfor.

I folkekirken og nogle andre trossamfund foregår en del af bisættelsen eller begravelsen på kirkegården, når kisten efter ceremonien i kirken eller kapellet enten kører afsted i rustvognen, eller når kisten sænkes ned i gravstedet efterfulgt af jordpåkastelsen. Her kan de personer, der har deltaget i kirken deltage, ligesom andre personer kan slutte sig til følget som en del af begravelsen eller bisættelsen på kirkegården, under forudsætning af, at der i den del af begravelsen eller bisættelsen, der foregår udenfor, ikke forsamles flere end 200 personer på samme sted samtidig. Det gælder også, selv om der har deltaget flere inde i kirken/synagogen/moskeen.

De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Det gælder også udendørs.

Q4 Kan der livestreames fra en bisættelse eller anden kirkelig handling i folkekirken?

A4 En bisættelse eller en anden kirkelig handling, der ikke finder sted i forbindelse med en gudstjeneste hvortil der er offentlig adgang, er i udgangspunktet privat, og fotografering, videooptagelse eller streaming er ikke en del af den kirkelige handling.

Et menighedsråd bør derfor ikke være initiativtager til eller forestå fotografering, videooptagelse eller streaming af kirkelige handlinger.

I det omfang de pårørende ved fx en bisættelse eller begravelse har et ønske om, at der fotograferes, videooptages eller streames fra den kirkelige handling, skal dette aftales med præsten, der har ansvaret for forløbet af den kirkelige handling. Fotografering eller videooptagelse i kirken ved sådanne lejligheder må kun finde sted med præstens samtykke, og præstens anvisninger skal i givet fald efterkommes.

Tilsvarende gælder ved vielse og dåb eller andre kirkelige handlinger.

Når fotografering, videooptagelse eller streaming foretages af de pårørende, brudeparret, og ved dåb forældremyndighedsindehaverne eller den, der skal døbes, er det de pågældendes eget ansvar at sørge for optagelsen og at sikre, at alle gældende regler om persondatabeskyttelse, herunder regler om behandling af personfølsomme oplysninger og eventuelt regler om ophavsret overholdes.

Q5 Er det muligt at afholde drive-in-gudstjenester?

A5 Ja, i medfør af bekendtgørelse nr. 509 af 24. april 2020 om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19, kan politiet give tilladelse til, at man kan afholde drive-in gudstjenester, hvis man opfylder visse betingelser, jf. §§ 1-8 og 24 i en eksisterende bekendtgørelse fra justitsministeren.

Tilladelse gives af politimesteren på det sted, hvor ansøgeren/selskabet har sin bopæl/hjemsted. Der må påregnes en vis sagsbehandlingstid hos politiet. Før tilladelse er meddelt må arrangementet ikke markedsføres ved annoncering, på plakater eller ved anden lignende offentlig meddelelse.

Politiet kan ved fastsættelse af vilkår i tilladelsen inddrage hensynet til at begrænse risikoen for smittespredning med COVID-19.

Overtrædelse af reglerne i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser, eller de fastsatte vilkår i tilladelsen, kan medføre bødestraf.

Læs mere om drive in-arrangementer på politiets vejledning på coronasmitte.dk.

Q6 Kan folkekirkens ansatte blive bedt om at varetage opgaver, de ikke er ansat til? 

A6 Folkekirkens ansatte skal som udgangspunkt lave det, som de er ansat til. Den nuværende særlige situation kan dog kræve, at man kan blive bedt om at løse andre opgaver, under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Q7 Hvad skal arbejdsgiver være opmærksom på, når de ansatte igen møder på arbejde?

A7 Når folkekirkens lokaler åbnes, møder folkekirkens ansatte som udgangspunkt på arbejdspladsen igen. Medarbejdere på kirkegårde m.v., der har udendørs arbejde, som ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, møder ligeledes fortsat på arbejde.

Det bør lokalt overvejes, om arbejdspladsens procedurer kan omlægges, f.eks. ved fortsat hjemmearbejde, ved forskudt fremmøde, opdeling af medarbejdere i hold m.v. Se i øvrigt nedenstående anbefalinger og vejledninger:

Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af ansatte i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage ansatte i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen, skal det ske med inddragelse af denne.

Q8 Skal du møde på arbejde, hvis du ikke føler sig rask, og mener at have symptomer på coronavirus, men ikke er diagnosticeret?

A8 Hvis du har typiske symptomer på COVID-19 med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, skal du sygemelde dig og blive hjemme, indtil du er rask. Du skal følge den retningslinje for sygemelding, som din arbejdsgiver har givet. Se mere om symptomer på www.coronasmitte.dk.

Q9 Skal du møde på arbejde, hvis du er i øget risiko for alvorlig sygdom ved smitte med ny coronavirus/COVID-19, eller hvis du deler hustand med én, som er i øget risiko herfor? 

A9 Ja, hvis du er i øget risiko, eller deler hustand med én som er i øget risiko, skal du som udgangspunkt møde på arbejde og skal som udgangspunkt ikke omplaceres eller arbejde hjemmefra.

Personer i øget risiko kan have brug for særlige foranstaltninger på arbejdspladsen. Ansatte i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til kollegaer, borgere eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Ligeledes skal længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige kortevarende ansigt-til-ansigt kontakter undgås.

En ansat, der er i øget risiko, eller som er pårørende til en person, der er i øget risiko, skal i dialog med arbejdsgiveren foretage en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsforhold i forhold til at imødekomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko. Hvis den ansatte og arbejdsgiveren vurderer, at det ikke er muligt at overholde foranstaltninger for at reducere smitterisiko, skal muligheden for omplacering eller hjemmearbejdsplads undersøges. Såfremt arbejdsforholdene ikke lader sig indrette for den ansatte, kan den ansatte fritages helt fra arbejdsforpligtelsen.

Der er den 2. juli 2020 indgået aftale om løn under fravær for ansatte omfattet af sygedagpengelovens kapitel 21 a. Hvis betingelserne er opfyldt, vil den ansatte have ret til løn og arbejdsgiver vil have ret til sygedagpengerefusion. Du kan læse aftalen om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a her.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til personer i øget risiko.

Q10 Skal du møde på arbejde, hvis du deler husstand med én, der er konstateret syg med COVID-19?

A10 Deler du husstand med en, der er testet positiv for ny coronavirus, skal du orientere din arbejdsgiver og blive hjemme. Desuden skal du tage kontakt til din læge, så du kan blive henvist til test, også selv om du ikke har symptomer. Hvis du testes negativ, kan du ophæve selvisolation, men du skal være opmærksom på, om du udvikler symptomer. Du kan se mere i Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. 

Q11 Skal du møde på arbejde, hvis du deler husstand med én, der er i øget risiko?

A11 Se A9

Q12 Er man som kirkesanger eller organist særligt eksponeret for smitte, når man synger eller opholder sig tæt ved nogen, der synger?

A12 På grund af risikoen for spredning af aerosoler gælder der særlige retningslinjer ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale. Det kan f.eks. være ved sang og/eller brug af blæseinstrumenter m.v. Ved rituelle ceremonier som gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.m. bør der således sikres 2 meters afstand mellem deltagere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder ved f.eks. korsang og fællessang i forbindelse med øvrige menighedsaktiviteter. Det bør overvejes, om sang ved menighedsaktiviteter kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med coronavirus.

Det anbefales derudover, at:

 • Musikere ikke deler instrumenter, og at instrumenterne, hvis de forefindes i bygningen/lokalet, rengøres før og efter anvendelsen i det omfang, det er muligt;
 • Man har særlig opmærksomhed på om, og hvordan blæseinstrumenter kan anvendes;
 • Der opsættes fysisk barriere f.eks. plexiglasplade eller anden afskærmning, hvis der ikke kan sikres nødvendig afstand mellem sangere indbyrdes og mellem sangere og musikere.

Q13 Er ansatte i kirker/kapeller og på kirkegårde/krematorier udsat for øget smitterisiko ved håndtering af kister eller aske fra kremerede?

A13 Nej. Ifølge Sundhedsstyrelsen smitter virus fra person til person via dråber.

Coronavirus kan ikke smitte alene ved berøring af genstande med virus på. Smitte kræver, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne.

Man skal derfor ikke være bange for at røre ved ting, så længe man sørger for at vaske hænder hyppigt og grundigt og undlader at røre ved sit ansigt, når man ikke har rene hænder.

Overlevelsestiden for ny coronavirus på overflader er endnu ukendt, men for praktiske formål regnes med en overlevelsestid på 48 timer, som dog kan være længere afhængig af mængden af virus, typen af overflade, temperatur, luftfugtighed m.v. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder der følgende retningslinjerne for håndtering af afdøde med mistænkt eller bekræftet COVID-19-smitte: ”Afdøde håndteres på linje med afdøde, der har lidt af andre ikke alment farlige smitsomme sygdomme. Sundhedspersoner, pårørende og bedemænd, der kommer i kontakt med afdøde med mistænkt eller påvist COVID-19, skal på grund af risikoen for kontaktsmitte bære værnemidler i form af handsker og langærmet engangsovertrækskittel (eller overtrækskittel som efterfølgende vaskes ved 80℃). Der er ikke et behov for åndedrætsværnemidler (FFP2/FFP3-maske) ved almindelig håndtering af afdøde, da der ikke er risiko for aerosoldannelse og dråbesmitte fra den afdøde.  Såfremt der skal foretages en rituel afvaskning, skal den, der afvasker, udvise stor forsigtighed og undgå at sprøjte med vand. Hvis pårørende skal i tæt kontakt med afdøde, herunder ved ex. rituelle afvaskninger, anbefales det at sundhedspersonale, bedemænd m.v. hjælper de pårørende med at anvende værnemidler jf. ovenfor. Det anbefales derudover, at holde antallet af pårørende, der kommer i direkte kontakt med den afdøde på så få som muligt.”

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer gælder det for udførsel af lig fra Danmark, at: ”Der er ingen restriktioner vedrørende udførsel af lig fra Danmark, men den, der udfører et lig til udlandet, skal være opmærksom på, om det pågældende land har restriktioner mod indførsel af lig af afdøde med COVID-19.”

Q14 Hvordan skal man som præst i folkekirken forholde sig til anmodninger om hjemmebesøg eller sjælesorgssamtaler?

A14 Der henvises til biskoppernes vejledende retningslinjer for sjælesorg og Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger for at minimere smitterisiko.

Vær opmærksom på, om retningslinjerne er ændret, siden du sidst så dem.

Q15 Kan arbejdsgiver udskyde allerede planlagt ferie på grund af usædvanlig travlhed som følge af corona/covid-19?

A15 Folketinget har den 2. april 2020 vedtaget en lov, som gør det muligt i visse tilfælde at udskyde ferie, som er planlagt afholdt i det indeværende ferieår (indtil 30. april 2020) eller det kommende forkortede ferieår (1. maj 2020-31.august 2020). Du kan læse mere her.

Loven fastslår bl.a følgende om ferie, som er optjent til afholdelse i indeværende ferieår eller det forkortede ferieår:

”Gør væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn det nødvendigt i forbindelse med covid-19, kan ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelse af ferie kan enten ske ved aftale mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver eller efter arbejdsgiverens pålæg.” 

Q16 Skal timelønnede honoreres for den periode, hvor de ikke har arbejdet pga. lukningen af folkekirkens bygninger?

A16 Aflønning af timelønnede hjemsendt med løn i folkekirken skal ske på baggrund af en konkret vurdering af ansættelsesforholdet.

Timelønnede, der har en fast kontrakt med arbejdspladsen, skal behandles som hidtil. Aflønning skal ske på baggrund af den planlagte/forventede arbejdstid. Det kan være på baggrund af den udmeldte arbejdsplan eller den aftalte ugenorm, som et gennemsnit af årsnormen/stillingskvoten, eller hvis en sådan ikke er aftalt, som gennemsnit af de seneste 4 ugers ansættelse inden hjemsendelse. Dette gælder også for sæsonansatte/tidsbegrænset ansatte i et fast ansættelsesforhold.

For så vidt angår ansatte med en løsere tilknytning til arbejdspladsen er det nødvendigt med en konkret vurdering af, om der skal udbetales løn. I vurderingen lægges vægt på, om der er tale om en fast løbende aftale om en given arbejdsmængde, og dermed en for den timelønnede fast påregnelig indtægt, eller om der er tale om en mere løs tilknytning til arbejdspladsen.

Q17 Hvilke regler og retningslinjer gælder for menighedsråds og udvalgs fysiske møder i sognegården mv.?

A17 Møder i folkekirkens menighedsråd, provsti- og budgetudvalg og budgetsamråd afholdes som udgangspunkt som fysiske møder med offentlig adgang. Det samme gælder menighedsmøder og orienteringsmøder. Offentlighedens adgang til disse møder skal ske under overholdelse af lokalekravene til gulvareal, indretning, information, og mulighed for god hygiejne. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om 1 meters afstand mellem deltagere (2 meters afstand, hvis der synges) og smitteminimerende tiltag samt øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bør også iagttages. Se nærmere Q1 og Q2.

Formanden skal ved tilrettelæggelse af møderne være opmærksom på, at mødelokalet har en størrelse og indretning, så de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, overholdes. Formanden skal endvidere sikre, at lokalet bliver rengjort før og efter mødet. Formanden bør også være opmærksom på, om der er medlemmer af rådet eller udvalget med øget risiko, som derfor ikke bør deltage i et fysisk møde. Er det tilfældet, bør det sikres, at disse medlemmer har mulighed for at deltage i rådets eller udvalgets møde pr. video eller telefon.

Q18 Kan menighedsråd, provsti- og budgetudvalg behandle sager i skriftlig procedure frem for på et møde?

A18 Nej. Hverken menighedsrådsloven, lov om folkekirkens økonomi eller bekendtgørelsen om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) giver mulighed for skriftlig behandling af dagsordenspunkter.

Som nævnt i Q20 er der i stedet rent undtagelsesvist givet mulighed for, at møder i menighedsråd, udvalg nedsat af menighed, møder i provsti- og budgetudvalg og i budgetsamrådet i en begrænset periode kan afholdes som video- eller telefonmøder.

Q19 Kan det besluttes, at offentligheden ikke har adgang til møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg samt i budgetsamråd?

A19 Møder i folkekirkens menighedsråd, provsti- og budgetudvalg og budgetsamråd afholdes som udgangspunkt som fysiske møder med offentlig adgang. Se nærmere Q17.

Formanden for det enkelte råd eller udvalg kan dog på grundlag af en konkret vurdering af, at det ikke er muligt at gennemføre et offentligt tilgængeligt møde under iagttagelse af krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne beslutte, at der ikke er offentlig adgang til mødet. Beslutningen kan tages i følgende tilfælde:

1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.

3) Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

Det er i givet fald et krav, at der skal ske offentlig video- eller lydtransmission fra selve mødet eller offentliggørelse af video- eller lydoptagelse snarest efter mødet.

Kirkeministeriet har udarbejdet en vejledning om optagelse af et videomøde. Vejledningen kan læses her: https://support.kirkenettet.dk/#/support/22/514

Reglerne er beskrevet i Kirkeministeriets bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19). Bekendtgørelsens § 3 om fravigelse af reglerne om offentlige møder gælder til og med den 31. august 2020. 

Q20 Kan møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg, budgetsamråd m.v. afholdes som video- og telefonmøder?

A20 Ja. Menighedsrådet eller et udvalg kan i enighed og efter en konkret vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved at afvikle et fysisk møde beslutte, at mødet skal gennemføres som video- eller telefonmøde. Under Q19 er det nærmere beskrevet, hvilke sundhedsmæssige hensyn der kan ligge til grund for at fravige lovgivningens krav om, at møder i menighedsrådet holdes som fysiske møder med offentlig adgang.

Provstiudvalget henholdsvis budgetudvalget kan i enighed beslutte, at et møde i provstiudvalget og budgetsamrådet henholdsvis budgetudvalget gennemføres som video- eller telefonmøde.

Enighed kan konstateres på skriftligt grundlag.

Det er i givet fald et krav, at der skal ske offentlig video- eller lydtransmission fra selve mødet eller offentliggørelse af video- eller lydoptagelse snarest efter mødet.

Kirkeministeriet har udarbejdet en vejledning om optagelse af et videomøde. Vejledningen kan læses her: https://support.kirkenettet.dk/#/support/22/514

Optagelse og offentliggørelse af en video eller lydtransmission af et møde skal sikre, at offentligheden får umiddelbar indsigt i drøftelser, informationer, beslutninger m.v. fra det pågældende møde.

Offentlighedens indsigt i beslutninger truffet på møderne, sikres desuden gennem kravet om offentliggørelse af beslutningsprotokollen eller – efter konkret beslutning – en anden dokumentation for de beslutninger, der træffes på møderne.

Reglerne er beskrevet i Kirkeministeriets bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

Q21 Kan man afvige fra den generelle deltagerbegrænsning, hvis man undlader at have sang i kirken/lokalet?

A21 Nej. Det generelle krav om, at der maksimalt må gives adgang til 1 person pr. 4 kvm gulvareal i lokalet, eller 1 person pr. 2 kvm gulvareal i lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned eller knæler, er fastsat i Sundheds- og Ældreministerens bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter. Den arealbestemte deltagerbegrænsning skal således overholdes ved alle indendørs aktiviteter.

Hvis der synges, følger det af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, at der desuden bør sikres 2 meters afstand mellem personer. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan dog sidde med normal afstand til hinanden. Lokalets konkrete indretning, herunder med siddepladser mv., kan således også have betydning for, hvor mange deltagere lokalet i praksis kan rumme.

Hverken hvis der synges, eller hvis der ikke synges, kan der dog gives adgang for flere end 1 person pr. 4 henholdsvis 2 kvm gulvareal.

Q22 Kan man medregne arealet af pulpiturer/balkoner og lignende niveau-forskudte arealer samt tilstødende lokaler i opgørelsen af kirkerummets/lokalets areal?

A22 Ja, under forudsætning af, at de besøgende har adgang arealet.

Det vil med andre ord ikke være i orden at medregne arealet, hvis de besøgende ikke har adgang dertil. Det anbefales, at man lokalt er opmærksom på at have personale (ansatte eller frivillige), som i nødvendigt omfang kan give vejledning og anvisning til de besøgende om at benytte sig af pulpitur/balkon eller lignende niveau-forskudte arealer samt tilstødende lokaler, så det sikres, at der ikke er samlet for mange på for snævert et areal.

Endvidere bør sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstandskrav iagttages.

Q23 Er frie kirkelige foreninger og missionsbevægelser omfattet af regler og retningslinjer for genåbning af folkekirken og andre trossamfund?

A23 Frie folkekirkelige foreninger som for eksempel visse kristne spejderforeninger og nødhjælpsorganisationer mv. er ikke som sådan en af del af den folkekirkelige struktur og står ikke under folkekirkens biskoppelige tilsyn. Sådanne foreninger kan heller ikke betragtes som trossamfund uden for folkekirken i bekendtgørelsens forstand og er derfor ikke omfattet af regler og retningslinjer for genåbning af folkekirken og andre trossamfund.

Frie kirkelige foreninger er i stedet omfattet af de regler og retningslinjer, der gælder på Kulturministeriets område for foreninger.

Tilsvarende kan foreninger og interesseorganisationer, der organiserer flere forskellige trossamfund (paraplyorganisationer), heller ikke betragtes som trossamfund uden for folkekirken i bekendtgørelsens forstand og er i stedet omfattet af de regler og retningslinjer, der gælder på Kulturministeriets område for foreninger.

Visse religiøse missionsbevægelser vil dog kunne betragtes som omfattet af regler og retningslinjer for genåbning af folkekirken og andre trossamfund. Det gælder for eksempel Indre Missions kirkelige og andre menighedsaktiviteter i deres missionshuse m.v.

Q24 Hvad gælder, hvis man som ansat rejser på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til?

A24 Ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan en arbejdsgiver ikke nægte ansatte at holde ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Hvis en ansat rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og den ansatte bliver syg med coronavirus/covid-19, kan der være tale om selvforskyldt sygdom. I den situation vil der som udgangspunkt være tale om lovligt forfald, men den ansatte vil ikke have ret til løn under sygdom, hvis der er tale om selvforskyldt sygdom.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder, og myndighederne opfordrer kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra områderne. Hvis en ansat alligevel vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, kan arbejdsgiver nægte at modtage den ansattes arbejdskraft i perioden med selvisolation. Selvisolationen vil i så fald som udgangspunkt være uden løn. Arbejdsgiver bør indgå i dialog med den ansatte, og hvis denne kan løse sine opgaver hjemmefra opfordres hertil. Den ansatte har krav på løn, når arbejdet varetages hjemmefra.

Arbejdsgiveren kan med fordel gøre de ansatte opmærksom på ovenstående forud for afrejse eller ferieperioder.

Q25 Hvilket arealkrav gælder ved afholdelse af indendørs aktiviteter og ceremonier i folkekirken og andre trossamfund?

A25 Ved aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, der foregår inde i kirken eller i et trossamfunds lokale, skal kravet om, at der maksimalt må tillades adgang for 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal i lokalet overholdes. Hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal. Derudover skal kravene til indretning, information og mulighed for god hygiejne, som gælder for lokaler, hvor offentligheden har adgang, overholdes.

Aktiviteter som fredagsbøn, hvor besøgende eller deltagere opholder sig på det samme sted i lokalet under hele aktiviteten og i det væsentlige sidder ned eller knæler, vil være omfattet af arealkravet om, at der må tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 kvm gulvareal.

De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Det gælder også udendørs.

Forbuddet mod store arrangementer med over 500 deltagere gælder fortsat for alle aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.

Q26 Hvad omfatter ”lokaler, som folkekirken og andre trossamfund råder over” i relation til forsamlingsforbuddet?

A26 Forsamlingsforbuddet gælder ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over. Lokaler, som folkekirken hhv. trossamfund uden for folkekirken råder over, omfatter bl.a. folkekirkens eller trossamfundets egne kirkebygninger, synagoger, moskeer, kapeller, menighedslokaler, konfirmandstuer og præsternes tjenesteboliger.

Lokaler, som folkekirken eller trossamfundet lejer eller låner af en anden part, er også omfattet. Det anbefales, at en aftale om leje eller lån er skriftlig med konkretiseret angivelse af leje-/låneperioden, så man er i stand til at dokumentere aftalen, hvis der bliver behov for det.

For at der kan være tale om et lokale, som folkekirken hhv. trossamfundet råder over, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, f.eks. ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv. Tilsvarende kan f.eks. en campingvogn efter en konkret vurdering betragtes som et lokale, hvis campingvognen ikke anvendes som køretøj, men på en måde, som kan sidestilles med et lokale.

Q27 Må folkekirken og trossamfund uden for folkekirken udleje eller udlåne sine lokaler til klubber, foreninger, private m.v. til formål, der ikke er en del af trossamfundets egne aktiviteter?

A27 Ja. Reglen om, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler som trossamfundene råder over, kan imidlertid ikke udstrækkes til private, klubber og foreninger m.v., som lejer eller låner et lokale af det pågældende trossamfund. En lejer/låner af lokaler tilhørende folkekirken eller trossamfund uden for folkekirken til fx begravelseskaffe m.v. skal derfor overholde de til enhver tid gældende regler om begrænsning af forsamlingers størrelse, som måtte være gældende for det pågældende arrangement.

Det anbefales, at en aftale om udleje eller udlån er skriftlig med konkretiseret angivelse af formål og udleje-/udlåneperiode.